תנאי השימוש

יש לסקור בעיון את תנאי השימוש של אתר אינטרנט זה
כל משתמשי האתר האינטרנט של Precor Incorporated ("Precor") כפופים לתנאי השימוש הבאים ("תנאי שימוש"אלו). השימוש באתר אינטרנט זה מציין את הסכמת המשתמש לתנאי השימוש, בהתאם לתיקון המתבצע בהם מעת לעת, וכן ל'Precor Privacy Policy', המשולבים בזאת בתנאי שימוש אלו. נא הימנע משימוש באתר אינטרנט זה אם אינך מסכימים להיות כפוף לתנאים אלו. חברת Precor עשויה לעתים לשנות את התנאים על-ידי רישום התנאים המתוקנים באתר אינטרנט זה, לכן יש לבדוק אותם מעת לעת מאחר שהמשך השימוש באתר האינטרנט מהווה הסכמה לכל תנאי שהשתנה.

חברת Precorמבצעת כל מאמץ סביר כדי לספק מידע מדויק ועדכני אודות החברה והמוצרים באתר אינטרנט זה. עם זאת, אין להניח כי המידע המסופק הוא תמיד נכון או שאתר אינטרנט זה מכיל את כל המידע הרלוונטי הזמין.

סמלי מסחרוזכויות יוצרים. אלא אם כן מצוין אחרת, כל החומרים באתר אינטרנט זה מוגנים כזכויות היוצרים, חוזי המסחר, סמלי המסחר ו/או הקניין הרוחני שבבעלותה של חברת Precor או של בעלי הרישיון שלה והם מוגנים באמצעות חוקי ארה"ב ומדינות אחרות הנוגעים לזכויות יוצרים, סמלים מסחריים, סודות מסחריים וזכויות קניין אחרות. המונח "Precor"הוא סמל מסחרי והלוגו של Precor וכל שמות המוצרים והשירותים הקשורים, העיצובים והסלוגנים הם סמלי מסחר של Precor. אין לעשות שימוש בסמלים אלו ללא אישור בכתב מחברתPrecor. כל שאר השמות, המותגים והסמלים משמשים לזיהוי בלבד וייתכן כי אלו הם סמלי מסחר או סמלי מסחר רשומים של בעליהם בהתאמה. כל הזכויות שאינן מוענקות כאן באופן מפורש הן זכויות שמורות.

הערהספציפית בנוגע לחומרים הזמינים באתר אינטרנט זההרשאת שימוש בחומרים (כגון עלונים, הודעות לעיתונות, מדריכי משתמשים) מאתר אינטרנט זה מוענקת בהינתן שהשימוש בחומרים נועד למטרות מידע שאינן מסחריות או למטרות אישיות בלבד ובהינתן שחומרים אלו לא יועתקו או יפורסמו בכל רשת מחשבים או שידור בכל מדיה שהיא. על המשתמש להסכים שלא להפיץ, לפרסם, לשדר, לשנות, להציג או ליצור חומרים הנגזרים מתוכנו של אתר אינטרנט זה או מנצלים אותו בכל צורה שהיא. מלבד המבוטא באופן מפורש בכתב על-ידי חברת Precor, אין להפיק מחדש, למכור או לנצל לכל מטרה מסחרית (א) כל חלק של אתר אינטרנט זה, (ב) גישה לאתר אינטרנט זה או (ג) שימוש באתר אינטרנט זה או בכל אחד מהשירותים או החומרים הזמינים באתר אינטרנט זה. המשתמש מסכים בזאת לפצות את חברת Precor, להגן עליה ולהסיר מעליה כל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה שייעשה בחומרים שבאתר זה. המשתמש מכיר בכך ששימוש בלתי מורשה בתכנים עלול לגרום נזק בלתי הפיך לחברת Precor וכי במקרה של שימוש בלתי מורשה, חברת Precor תהיה זכאית להוראת צו מניעה בנוסף לכל פיצוי שנקבע לפי חוק או בהתאם לדיני היושר.

קישוריםלאתרי אינטרנט של צד שלישי.קישורים מסוימים באתר זה יאפשרו חיבור לאתרים שאינם תחת שליטתנו. חברת Precor מספקת קישורים אלו לטובת נוחות השימוש בלבד. הופעה של קישור אינה מרמזת על אישורה של חברתPrecor וכן על אחריותה לתוכנם של מוצרים המופיעים באתר אינטרנט מקושר או שירותים של אתרי אינטרנט של צד שלישי וחברת Precor אינה מייצגת בכל דרך שהיא את האיכות, התוכן או מידת הדיוק של תכנים אלו. הגישה לתכנים אלו מתבצעת באחריותו הבלעדית של המשתמש.

התנהלותמול ספקים חיצוניים.במידה שתסכים להגיב להצעה או להשתתף בה, או במידה שתסכים להשתתף בעסקה עם כל ספק שנמצא באתר אינטרנט זה או דרכו, הנך מכיר בכך ומסכים לכך שחברת Precor אינה מהווה צד באינטראקציה עם ספקים כגון אלו וכן אינה אחרית לכל אינטראקציה כגון זו, כולל יחסה למידע אודותיך ולתנאים החלים על כל עסקה בינך לבין הספק. תנאי האינטראקציה מול כל ספק מתקיימים אך ורק בינך לבין ספק זה. הנך מסכים לכך שחברת Precor לא תישא באחריות עבור כל אבדן או נזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לך כתוצאה מכל אינטראקציה כגון זו או מנוכחותו של כל סוחר שהוא באתר אינטרנט זה או דרכו.

אחריותה של חברת Precor ושל בעלי הרישיון שלה
חברת Precor אינה נוטלת כל אחריות החומרים, המידע והדעות המובאים באתר האינטרנט של Precor או הזמינים דרכו ("תוכןהאתר"). הסתמכות על תוכן האתר נעשית באחריותו המלאה של המשתמש. חברת Precor מתנערת בזאת מכל אחריות לפציעה או נזקים שנגרמו בעקבות שימוש כלשהו בתוכן האתר.

פרטיות:הגנה על מידע אישי
השימוש שעושה חברת Precorבמידע האישי שלך ובאחריותך בקשר להגנה על הפרטיות שלך מתואר ב'privacy policy'ומשולב כחומר לעיון בתנאי שימוש אלו.

כתב ויתור
אתר אינטרנט זה ותוכן האתר מובאים על בסיס "כמות שהוא", "כפי שנמצא"ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או מרומזת, כולל (אך לא מוגבל ל)אחריות על יכולת שיווק, אימון לצורך מטרה מסוימת, אי-הפרה או כל אחריות הנובעת מתהליך אספקה, שימוש או מסחר. חברת Precor אינה אחראית ואינה מייצגת בכל צורה שהיא את האיכות, הדיוק או הזמינות של אתר האינטרנט של Precor. במיוחד, חברת Precor אינה אחראית ואינה מייצגת עמדה בנוגע למידת דיוקם, מהימנותם, חפותם משגיאות והעברתם ללא הפרעות של אתר האינטרנט של Precor, תוכן האתר או כל אחד מהשירותים המסופקים באתר אינטרנט זה או דרכו;בנוגע לתיקונם של פגמים;בנוגע להיותו של אתר האינטרנט של Precor או השרת שדרכו האתר זמין נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים;או בנוגע להתאמה של אתר האינטרנט של Precor לדרישות וציפיות המשתמש. ויתור על אחריותהמשתמש יישא בכל אחריות וסיכון לשימוש באתר אינטרנט זה ובאינטרנט בכלל. חברת Precor או כל גורם אחר המעורב ביצירתו או תחזוקתו של אתר אינטרנט זה לא יהיו אחראיים בכל מקרה שהוא, כולל הזנחה, לכל נזק או אבדן רווחים באופן ישיר, בלתי ישיר, מקרי, מיוחד או נסיבתי הנובע משימוש או אי-יכולת להשתמש באתר האינטרנט, בתוכן האתר, בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר אינטרנט זה ו/או בכל אתר אינטרנט אחר המקושר לאתר זה. כמו כן, חברת Precor או כל גורם אחר המעורב ביצירתו או בתחזוקתו של אתר אינטרנט זה לא יהיו אחראיים לכל נזק כגון זה כולל, אך לא מוגבל לתלות של כל חבר או מבקר או כל מידע שנתקבל דרך אתר האינטרנט;או כזה הנובע מטעויות, השמטות, פירושים מוטעים, מחיקות או קבצים, וירוסים, שגיאות, פגמים או כל כשל ביצועי, כשל תקשורתי, גניבה, השחתה או גישה בלתי מורשית בין אם הדבר נזק כגון זה הובא לתשומת ליבה של חברת Precor או לא.


כל חומר שיישלחעל-ידי המשתמש ייהפך לרכושה של חברתPrecor וישמש אותהלפי שיקול דעתה הבלעדי. כל החומרים הנשלחים אינם ייחשבו כלא חסויים עבור כל מטרה שהיא. חברת Precor שומרת לעצמה את הזכות להסיר או לדחות פרסום של כל שליחת חומר מכל סיבה שהיא. על-ידי שליחת חומרים, המשתמש מעניק בזאת באופן ספציפי לחברת Precor רישיון בינלאומי שאינו בלעדי, שאינו כולל תמלוגים, ללא מועד סיום ושאין להשיבו להשתמש, להפיק מחדש, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, ליצור חומרים נגזרים, להפיץ ולהציג תוכן כגון זה בכל רחבי העולם ובכל מדיה שהיא. לפני שניתן יהיה לשלוח חומר, יש להסכים לתנאי הרישיון וההפצה הבא, וכן לתנאי השימוש של אתר האינטרנט שלחברת Precor.

 

רישיון והפצה

 

בעבור תמורה בת ערך שתיחשב לעניין זה כתמורה שנתקבלה, הנני מעניק בזאת לחברתPrecor Incorporated ("Precor”), לנציגיה ובאי כוחה החוקיים, הפועלים לטובת חברת Precor ואשר בתחום סמכותה והרשאתה הם פועלים, רישיון שימוש ללא תמלוגים, ללא מועד סיום, ללא אפשרות החזרה ובעל תוקף בינלאומי להשתמש, להפיק מחדש, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, ליצור נגזרות, להעתיק, להפיץ ולהציג חלק או כל תוכן וחומר קשור כולל שמי ותמונות מצולמות שאשלח לחברת Precor ("חומרים שנשלחו"), באופן מלא או חלקי, ללא הגבלה בנוגע לשינויים, בשילוב עם שמי או שם בדוי, באתר האינטרנט שלחברת Precor או בכל מדיה בכל רחבי העולם לצורך מטרותיההמסחריות או שאינן מסחריות של חברת Precor.

 

בנוסף לכך, אני מודע לכך שהתמורה בת הערך שנתקבלה היא תשלום מלא ללא קשר לכל פרסום מתמשך של חומרים שלי שנשלחו בכל צורת מדיה שהיא. לא אתבע כל פיצוי נוסף וכן כל תביעה (כולל וללא הגבלה, תביעות המבוססות על חדירה לפרטיות, הוצאת דיבה או הזכות לפרסום) הנובעת מכל שימוש, שינוי או שימוש במסגרת טופס מורכב בשמי או בתמונות מצולמות שלי, בחומרים המוגמרים המופקים להלן.

 

הנני מסכים בזאת לשחרר ולפטור מכל אחריות את חברת Precor, את נציגיה או את באי כוחה, כל אדם הפועל תחת הרשאתה או סמכותה, או כל גורם שבשמו פועלת חברת Precor, מכל אחריות עקב כל שינוי או שימוש בטופס מורכב, בין אם באופן מכוון או אחרת, שעשוי להתרחש בכל פרסום ובכל מדיה ללא קשר להשפעתו או השפעתו הנתפסת כלפיי.

 

אני מצהיר על היותי מעל גיל 21. בנוסף, אני מצהיר כי באפשרותי להתחייב להסכם זה וכי איני מוגבל בכל התחייבות סותרת שעלולה להפריע לזכויות המוענקות בזאת. לא התרתי וגם לא אתיר או ארשה את השימוש בשמי או בתמונה מצולמת שלי בקשר לפרסום או קידום של כל מוצר או שירות המהווה תחרות למוצרי Precor או שאינו תואם למוצריה.

 

תאימות
בעליו של אתר אינטרנט זה ממוקם במדינת וושינגטון, ארה"ב. חברת Precor אינה מצהירה בזאת שחומר כלשהו המוצג באתר אינטרנט זה מתאים או זמין לשימוש במיקומים אחרים. אם ניגשת לאתר אינטרנט זה דרך מיקומים אחרים, הנך נוטל אחריות מלאה לתאימות עם חוקים מקומיים.

צור קשר
תוכלליצור איתנו קשר בכתובת termsofuse@precor.com אם נתקלת בתוכן כלשהו שעשוי להפר זכויות יוצרים של גוף שלישי או תוכן שלדעתך מפר תנאי שירות אלו.

שונות
תנאי שימוש אלו ומדיניות פרטיות זו ייאכפו בכל מובן ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת וושינגטון, ארה"ב ללא קשר לעקרונות משפט בינלאומי פרטי. תנאי שימוש אלו, וכל תיקון שעשוי להתבצע בהם מעת לעת, מצהירים באופן מלא ובלעדי את ההסכם בינך לבין חברת Precor ביחס לאתר האינטרנט של Precor וכל תנאי אחר שייתכן שהועבר אליך בעל-פה או בכל אופן אחר לא יחול ולא יהיה תקף. תיקונים עשויים לחול גם במדיניות הפרטיות מעת לעת. כל עילת תביעה שעשויה להתעורר ביחס לאתר האינטרנט של Precor תוגש בתוך שנה אחת (1) לאחר שתביעה או עילה זו התעוררה או נסגרה. תחום השיפוט הבלעדי של כל עילת תביעה שתתעורר כתוצאה מתנאי שימוש אלו, מדיניות פרטיות זו או השימוש באתר האינטרנט של Precor הנו תחום השיפוט של בתי המשפט של המדינה או בתי המשפט הפדרליים שבמדינת וושינגטון, מחוז קינג, ארה"ב. הנך מסכים בזאת להיות כפוף לתחום השיפוט של בתי משפט אלו.

במידהשחלק כלשהו של תנאי שימוש אלו אינו ניתן לאכיפה, החלק שאינו ניתן לאכיפה יפורש כך שישקף, באופן הדומה ביותר שניתן, את הכוונות המקוריות של הגופים. התנאים הנוספים של תנאי שימוש אלו יישארו בתוקפם המלא.

בכל מקרה שבוחברת Precor לא תעמוד על ביצועו הקפדני או תאכוף ביצוע כזה של כל תנאי מתנאי השימוש הללו, הדבר לא יהווה ויתור על תנאי זה. אף מקרה של התנהלות או יחסים בינך לבין חברת Precor וכן אף נוהל מסחרי לא ייחשבו כבעלי כוח לשנות תנאי שימוש אלו.

 

תנאי שימוש למסחר אלקטרוני

כאשר אתה מבקר או מבצע רכישה בחנות האינטרנט של חברת Precor, הנך מביע בזאת את הסכמתך ל"'Terms of Use'"וכן ל"'Privacy Policy'"של אתר האינטרנט של Precor ולתנאים המפורטים לעיל וכן לכל תוספת ישימה של amazon.com בנוסף לכל חוק או תקנה החלים על רכישת מוצרים קמעונאיים באינטרנט ו/או ב- World Wide Web.יש לקרוא בעיון את "תנאי השימוש"וכן את "מדיניות הפרטיות". אם אינך מסכים עם אחד מתנאים אלו, עליך לצאת מהחנות המקוונת ולא להשלים את הזמנתך.

תקשורת אלקטרונית
כאשר אתה מבקר באתר Precor.com או שולח אלינו דואר אלקטרוני, אתה מנהל איתנו תקשורת אלקטרונית. הנך מסכים לקבל מאיתנו תקשורות אלקטרוניות. אנו נתקשר איתך בדואר אלקטרוני או על-ידי הצגת הודעות באתר זה. הנך מסכים לכך שכל ההסכמים, ההודעות, החשיפות וכל אמצעי התקשורת הנוספים שאנו מספקים עבורך באופן אלקטרוני ממלאים כל דרישה חוקית של אמצעי תקשורת אלו בכתב.

החשבוןשלך
כאשר אתה עושים שימוש באתר זה, הנך אחראי לשמירה על פרטיות החשבון והסיסמה וכן על הגבלת הגישה למחשב שברשותך. בנוסף, הנך מסכים לקבל אחריות על כל הפעילויות המתבצעות תחת החשבון או הסיסמה שלך. חברת Precor אינה מוכרת מוצרים לילדים, אלא היא מוכרת למבוגרים שבאפשרותם לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי או אמצעי תשלום קביל אחר. משתמשים מתחת לגיל 18 יכולים לעשות שימוש באתר Precor.com אך ורק בהשגחת הורה או אחראי. חברת Precor שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשרת, להפסיק חשבונות, להסיר או לערוך תוכן או לבטל הזמנות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

תנאי שימוש אלו נתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת