Gebruiksvoorwaarden

LEES DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE AANDACHTIG
Alle gebruiken van de Website van Precor Incorporated ("Precor") zijn onder voorwaarde van de volgende bepalingen en voorwaarden (deze "Gebruiksvoorwaarden"). Uw gebruik van deze Website toont aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden, die af en toe worden bijgewerkt, en het Privacybeleid van Precor, dat in deze Gebruiksvoorwaarden zijn geïntegreerd aanvaardt. Gebruik de website niet als u er niet akkoord mee gaat om aan deze voorwaarden gebonden te zijn. Precor kan de voorwaarden af en toe wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze Website te plaatsen. Controleer de voorwaarden dus geregeld want als u de Website blijft gebruiken, toont dit aan dat u deze gewijzigde voorwaarden aanvaardt.

PRECOR LEVERT REDELIJKE INSPANNINGEN OM OP DEZE WEBSITE NAUWKEURIGE EN TIJDIGE INFORMATIE OVER ONS BEDRIJF EN ONZE PRODUCTEN TE BIEDEN. TOCH MAG U ER NIET VAN UITGAAN DAT DE VERSTREKTE INFORMATIE ALTIJD RECENT IS OF DAT DEZE WEBSITE ALLE BESCHIKBARE RELEVANTE INFORMATIE BEVAT.

HANDELSMERK EN AUTEURSRECHT.Tenzij anders vermeld, wordt al het materiaal op deze Website beschermd als de auteursrechten, bedrijfsstijluitingen, handelsmerken en/of intellectuele eigendom die/dat eigendom is van Precor of de licentiegevers en zijn beschermd door de Amerikaanse en internationale wetten met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen en andere eigendomsrechten. De term "Precor" is een handelsmerk en het Precor-logo en alle gerelateerde namen van producten en services, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van Precor. U mag deze merken niet gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Precor. Alle andere namen, merken en handelsmerken worden uitsluitend gebruikt met het oog op identificatie en kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn. Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden verleend, worden voorbehouden.

OPMERKING SPECIFIEK OVER MATERIALEN DIE OP DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR ZIJN.Het is alleen toegelaten om materialen (zoals brochures, persartikelen, handboeken) van deze Website te gebruiken, op voorwaarde dat de materialen voor informatieve, niet-commerciële of persoonlijke doeleinden worden gebruikt en niet worden gekopieerd of op een netwerkcomputer worden geplaatst of in de media worden uitgezonden. U gaat ermee akkoord om de inhoud van deze Website op geen enkele wijze te verspreiden, publiceren, uit te zenden, wijzigen, weer te geven of er afgeleide werken van te maken, dan wel de materialen te exploiteren. Tenzij Precor hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven, mag u (a) geen enkel onderdeel van deze Website, (b) geen toegang tot deze Website of (c) geen gebruik van deze Website of andere services of materialen die via deze Website beschikbaar zijn, reproduceren, verkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden. U verklaart Precor te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor elk ongeautoriseerd gebruik van het materiaal op deze Website. U erkent dat ongeautoriseerde gebruik van de inhoud onherstelbare schade voor Precor kan opleveren en dat in het geval van ongeautoriseerd gebruik, Precor het recht heeft om een gerechtelijk bevel te verkrijgen naast alle andere middelen die de wet of jurisdictie beschikbaar stelt.

KOPPELINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN.Sommige koppelingen op deze Website geven u toegang tot websites die niet door ons worden beheerd. Precor biedt deze koppelingen uitsluitend voor uw gemak. De verschijning van een koppeling impliceert geen ondersteuning van Precor, Precor is eveneens niet verantwoordelijke voor de inhoud van een gekoppelde website, producten of services van de websites van derden en legt geen verklaringen af over hun kwaliteit, inhoud of nauwkeurigheid. U bezoekt deze websites op eigen risico.

OMGAAN MET ANDERE LEVERANCIERS.Als u ervoor kiest om te corresponderen, deel te nemen aan een promotie of mee te doen aan transacties bij een leverancier die u op of door deze Website hebt gevonden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Precor geen partij is, en niet aansprakelijk kan worden gesteld, voor uw interactie met zo’n leverancier, inclusief de manier waarop deze uw informatie behandelt en de bepalingen en voorwaarden die op een transactie tussen u en de leverancier van toepassing zijn. De bepalingen van uw interactie met een leverancier gelden alleen tussen u en deze leverancier. U gaat ermee akkoord dat Precor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft voor eender welk verlies of eender welke schade waarmee u wordt geconfronteerd als resultaat van zo’n interactie of de aanwezigheid van deze leveranciers op of via deze Website.

AANSPRAKELIJKHEID VAN PRECOR EN DE LICENTIEGEVERS
Precor neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor de materialen, informatie en meningen die worden aangeboden op, of beschikbaar zijn via, de Website van Precor (de "Inhoud van de Website"). Vertrouwen op de Inhoud van de Website is uitsluitend op eigen risico. Precor neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor letsel of schade die het resultaat zijn van het gebruik van Inhoud van de Website.

PRIVACY; BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
Het gebruik van Precor van uw persoonlijke informatie en uw verantwoordelijkheden in verband met de bescherming van uw privacy worden beschreven in ons Privacybeleid en zijn bij wijze van referentie in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen.

DISCLAIMER
Deze Website en de Inhoud van deze Website worden "als zodanig", "indien beschikbaar" aangeboden zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor bepaalde doelen of het niet-inbreukmakend karakter of elke garantie die uit het verloop van de omgang, het gebruik of de handelspraktijken ontstaat. Precor biedt geen garanties of verklaringen met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de Website van Precor. Bovendien garandeert of verklaart Precor niet dat de Website van Precor, de Inhoud van de Website of de services die op of via deze Website worden aangeboden, nauwkeurig, betrouwbaar, foutloos of zonder onderbrekingen zijn; dat defecten zullen worden verholpen; dat de Website van Precor of de server die deze beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of ander schadelijke onderdelen; of dat de Website van Precor op een andere manier voldoet aan uw behoeften of verwachtingen. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De gebruiker staat in voor alle verantwoordelijkheden voor en risico’s van het gebruik van deze Website en het internet in het algemeen. In geen enkel geval, inclusief nalatigheid, zal Precor of iemand die betrokken is bij het maken en onderhouden van deze Website aansprakelijk zijn voor enige DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE of GEVOLGSCHADE of WINSTDERVING voortvloeiend uit het gebruik, of de onmogelijkheid van het gebruik, van deze Website, de Inhoud van deze Website, enige services die worden aangeboden via deze Website en/of elke andere website die met deze Website is gekoppeld. Precor of iemand die betrokken is bij het maken en onderhouden van deze Website zullen ook niet aansprakelijk zijn voor enige schade aan, inclusief, maar niet beperkt tot, het vertrouwen van een lid of bezoeker of enige informatie die via de Website is verkregen; of schade voortvloeiend uit fouten, omissies, onderbrekingen, verwijdering van bestanden, virussen, fouten, defecten of elk gebrek aan prestaties, communicatieproblemen, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang, zelfs als Precor op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

INDIENINGEN
Alle indieningen die door u worden verstuurd, worden eigendom van Precor en worden naar eigen goeddunken van Precor gebruikt.  Alle indieningen zijn niet-vertrouwelijk voor alle doelstellingen.  Precor behoudt zich het recht voor om indieningen, voor welke reden ook, te verwijderen of weigeren.  Door materiaal in te dienen, geeft u Precor een niet-exclusief, eeuwig, onherroepelijk en wereldwijd recht, dat vrij is van royalty's, om dergelijke inhoud wereldwijd in de media te gebruiken, reproduceren, aanpassen, wijzigen, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te maken, verspreiden en weer te geven.  Voordat u materiaal kunt indienen, moet u akkoord gaan met de voorwaarden van de volgende Licentie en Overdracht en de Gebruiksvoorwaarden van de Website van Precor.

 

LICENTIE EN OVERDRACHT

 

En tegen een passende vergoeding die ik erken te hebben ontvangen, verleen ik hierbij Precor Incorporated (“Precor”), de juridische vertegenwoordigers en cessionarissen, in wiens naam Precor handelt, en die handelen met diens bevoegdheid en toestemming, een eeuwig, onherroepelijken wereldwijd recht, dat vrij is van royalty's, om alle geschreven inhoud en gerelateerde materialen, inclusief mijn naam en foto die ik naar Precor (“Indieningen”) stuur, gedeeltelijk of in zijn geheel, zonder beperkingen van wijzigingen, aanpassingen, in combinatie met mijn eigen of verzonnen naam, op de Website van Precor of in elke vorm van media wereldwijd voor commerciële of niet-commerciële doeleinden van Precor te gebruiken, reproduceren, aanpassen, wijzigen, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te maken, er het auteursrecht van deponeren, verspreiden en weer te geven. 

 

Verder erken ik dat de ontvangen vergoeding een volledige betaling is, ongeacht een verdere publicatie van mijn Indieningen in enige vorm van media.  Ik zal geen aanvullende vergoeding eisen en geen vergoeding (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eisen gebaseerd op schending van uw privacy, laster of publiciteitsrechten) op grond van enig gebruik, wijzigingen of gebruik in samenstellingen van mijn naam of foto’s, in de afgewerkte materialen.

 

Hierbij verklaar ik Precor of diens vertegenwoordigers of cessionarissen, elke persoon die met diens toestemming of goedkeuring handelt, of iedereen waarvoor Precor handelt, van elke aansprakelijkheid te ontheffen, deze nietig te verklaren en ermee instemmen om het schadeloos te stellen op grond van elke wijziging of elk gebruik in samenstellingen, opzettelijk of anderszins, die in elke publicatie in elk medium voorkomen, ongeacht het effect of het effect dat door mij wordt waargenomen.

 

Ik verklaar dat ik ouder ben dan 21 jaar. Ik verklaar ook dat ik het recht heb om een overeenkomst af te sluiten en geen tegenstrijdige verbintenissen of verplichtingen heb die de hierin verleende rechten belemmeren. Ik heb geen volmacht of zal er geen verlenen voor het gebruik van mijn naam of foto in verband met de advertentie of promotie van producten of diensten die concurrerend zijn voor of tegenstrijdig zijn met die van Precor.

 

NALEVING VAN RICHTLIJNEN
De eigenaar van deze Website is gevestigd in de staat Washington, VS. Precor verklaart niet dat materialen op deze Website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Als u deze Website vanaf andere locaties bezoekt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van plaatselijke wetten.

CONTACT
Neem contact met ons op via termsofuse@precor.com als u inhoud ontdekt die inbreuk maakt op het auteursrecht van derden of die volgens u deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

OVERIGE BEPALINGEN
Deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid vallen in elk opzicht onder en worden uitgelegd volgens de wetten van de Amerikaanse staat Washington, ongeacht eventuele regels inzake wetsconflicten. Deze Gebruiksvoorwaarden verklaren, omdat ze af en toe kunnen worden bijgewerkt, volledig en uitsluitend de overeenkomst tussen u en Precor met betrekking tot de Website van Precor, en geen andere bepalingen die mondeling of op een andere manier aan u kenbaar zijn gemaakt, zullen geldig of van kracht zijn. Het Privacybeleid kan ook af en toe worden bijgewerkt.  Elke rechtsvordering die u hebt met betrekking tot de Website van Precor moet ontstaan binnen één (1) jaar nadat de eis of rechtsvordering ontstond of een exceptie is opgeworpen tegen zulke eis of rechtsvordering.  Exclusieve jurisdictie over elke rechtsvordering voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid of uw gebruik van de Website van Precor zal bestaan in de staatsrechtbanken of federale rechtbanken in de Amerikaanse staat van Washington, King County,VS. U stemt ermee in om zich aan de jurisdictie van deze rechtbanken te onderwerpen.

Als een deel van deze Gebruiksvoorwaarden niet kan worden uitgevoerd, wordt het niet uitvoerbare deel uitgelegd om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen zo goed mogelijk te weerspiegelen. De andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Als Precor er niet in slaagt om strikte naleving van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden te eisen of af te dwingen, zal er geen rechtsafstand van deze bepaling worden gedaan. Noch zal een handelsgebruik of handelswijze tussen u en Precor, of enige handelspraktijken worden geacht deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN E-COMMERCE

Als u de webwinkel van Precor bezoekt of er een aankoop plaatst, aanvaardt u de "Gebruiksvoorwaarden" en het "Privacybeleid" van de Website van Precor en de voorwaarden die hier worden opgesomd, elke toepasselijke toevoegingen van amazon.com naast elke andere wet of regelgeving die van toepassing is op de aankoop bij verkopers via het internet en/of het World Wide Web.Lees de"Gebruiksvoorwaarden" en het "Privacybeleid" aandachtig.  ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EEN VAN DEZE VOORWAARDEN, VERLAAT DAN DEZE WEBWINKEL EN VOLTOOI UW BESTELLING NIET.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
Wanneer u Precor.com bezoekt of e-mails naar ons stuurt, communiceert u op een elektronische manier met ons. U stemt ermee in om op elektronische manier communicatie van ons te ontvangen. Wij communiceren met u via e-mail of door berichten op deze Website te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, berichten, onthullingen en andere communicatie die wij u op een elektronische manier bezorgen, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat deze communicatie schriftelijk is.

UW ACCOUNT
Als u deze Website gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw account en het wachtwoord en voor de beperkte toegang tot uw computer en gaat u ermee akkoord om de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die onder uw account of met uw wachtwoord gebeuren. Precor verkoopt geen producten aan kinderen, maar wel aan volwassenen die ze met een creditcard of een andere toegestane betalingsmethode aanschaffen. Als u jonger bent dan 18, mag u Precor.com uitsluitend gebruiken in medewerking van een ouder of voogd. Precor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of bewerken of bestellingen te annuleren.

 

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD