Privacybeleid en Cookies

15 september 2016

Amer Sports zet zich in om uw privacy te beschermen en alle van toepassing zijnde wetten omtrent gegevensbescherming en gegevensprivacy na te leven. De Privacybeleid (‘Beleid’) is ontwikkeld om u te helpen begrijpen wat voor gegevens wij verzamelen in verband met onze producten en diensten en hoe wij deze gegevens verwerken en gebruiken. In dit hele Beleid verwijst de term ‘persoonsgegevens’ naar informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare persoon (d.w.z. een natuurlijk persoon).

‘Amer Sports’ verwijst naar Amer Sports Corporation, met inbegrip van al haar groepsbedrijven, gelieerde partijen en dochterondernemingen van tijd tot tijd (hiernaar wordt ook verwezen als ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’). De merken van Amer Sports worden vermeld op www.amersports.com/brands. U erkent en komt overeen dat uw verzamelde persoonsgegevens mogen worden gebruikt in overeenstemming met dit Beleid door en voor een of meer groepsbedrijven van Amer Sports, die, individueel of gezamenlijk, worden beschouwd als verantwoordelijken voor de verwerking van deze gegevens.

Dit beleid is van toepassing op persoonsgegevens die verzameld worden in verband met producten en diensten die worden aangeboden door Amer Sports of door andere interactie met ons waarbij een link of andere gepaste verwijzing naar of opname van dit Beleid wordt bewerkstelligd; bijvoorbeeld in verband met onze producten, websites, toepassingen en andere soorten diensten die door Amer Sports worden aangeboden, veelal in elektronische vorm, en andere diensten zoals klantenservice en garantiediensten, evenementen voor klanten en promoties of campagnes.

Wij kunnen aanvullende voorwaarden omtrent privacy instellen in verband met een bepaald product of dienst van Amer Sports. Deze product- of dienstspecifieke voorwaarden genieten voorrang over dit Beleid in de mate waarin zij hiermee in strijd zijn. Onze producten en diensten kunnen ook links bevatten naar websites van andere bedrijven en andere diensten van derden, die een eigen privacybeleid hebben. Wij raden u aan het privacybeleid van deze diensten aandachtig door te lezen. Amer Sports is niet verantwoordelijk voor de privacygebruiken of inhoud van diensten van derden.

Indien toestemming van u wettelijk vereist is voor het verwerken van de persoonsgegevens die beschreven zijn in dit Beleid, wordt deze toestemming op gepaste wijze verkregen, zoals door het laten aanvinken van een vakje met daarin uw toestemming, het kiezen van een technische instelling voor een dienst of website of een andere melding of gedraging die duidelijk uw toestemming aangeeft voor het verwerken, afhankelijk van het product, de website, dienst of toepassing die u gebruikt.

VERZAMELDE GEGEVENS

Wij verzamelen doorgaans uw persoonsgegevens als u onze producten of diensten aanschaft, gebruikmaakt van of zich registreert voor onze diensten, deelneemt aan een verkooppromotie of -campagne of anderszins contact met ons legt. Hieronder staan voorbeelden van de categorieën gegevens die wij van u verzamelen.

Technische informatie Vaak kunt u onze website bezoeken of gebruikmaken van onze producten of diensten zonder uzelf te hoeven identificeren. Echter wordt bepaalde technische informatie gewoonlijk verzameld als standaardonderdeel van uw gebruik van onze diensten. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit uw IP-adres, het tijdstip van uw bezoek, de website waar u van doorgelinkt bent, uw bezochte pagina's, uw aangeklikte links, de advertentiebanners en andere inhoud die u bekeken heeft, informatie over uw apparaten en andere technische informatie die uw browser aan ons verstrekt of die anderszins verzameld kan worden in verband met bepaalde producten en diensten. Als u gebruikmaakt van onze diensten of anderszins contact met ons legt via het telecommunicatienetwerk, kan bepaalde informatie, zoals uw mobiele telefoonnummer, aan ons worden doorgegeven door uw mobiele provider als standaardgedeelte van de communicatie.  Raadpleeg ook het gedeelte '‘Gebruik van cookies en web beacons’ hieronder.

Informatie die u ons verstrekt. Als u zich registreert voor onze diensten, een aankoop doet, gebruikmaakt van een verkoopaanbieding of anderszins contact legt met ons, kunnen wij u vragen ons te voorzien van bepaalde gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, huisadres, maar ook gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens die gebruikt worden om gebruikers te authenticeren en hun handeling te valideren. Daarnaast kunnen wij gegevens verzamelen die nodig is om de door u verzochte producten en diensten te leveren of om met u te communiceren. Net als informatie die door u wordt geüpload, zoals een locatie, routebeschrijving, foto's, etc. Wij kunnen trainingsgegevens en demografische gegevens, zoals uw leeftijd, geslacht, postcode en taalvoorkeuren verzamelen.

Ook kunnen wij andere informatie verzamelen die u verstrekt, zoals uw toestemmingen, voorkeuren en feedback, informatie met betrekking tot uw apparaten en andere door u verstrekte informatie. Let op: sommige niet-identificeerbare gegevens die wij over u verzamelen kunnen persoonlijk identificeerbaar worden als u ons uw persoonsgegevens verstrekt. Voor sommige van onze diensten kunt u mogelijk informatie verstrekken over anderen, bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst die u rechtstreeks aan een andere ontvanger wilt laten versturen.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens Mogelijk verzamelen wij uw biometrische en gezondheidsgegevens, zoals uw bloeddruk, hartslag, vingerafdrukken of soortgelijke informatie, afhankelijk van het product dat of de dienst die u heeft aangeschaft. Gebruikers worden per betreffende dienst of product uitdrukkelijk verzocht om toestemming te verlenen voor het verzamelen van deze gegevens. Voor bepaalde diensten of toepassingen kan dit gedaan worden door de instellingen van de toepassing of dienst aan te passen. Toestemming weigeren kan van invloed zijn op de levering van de betreffende diensten.

Uw transacties met ons. Wij verzamelen of vragen gegevens op met betrekking tot uw aankoop of gebruik van onze producten of diensten alsmede tot uw andere interacties met ons. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit informatie over de aanvragen of verzoeken die u gedaan heeft, de geleverde producten en services (waaronder leveringsgegevens), aankoopgegevens (waaronder gedane betalingen, creditcardgegevens, factuuradres, kredietcontroles en andere financiële informatie), informatie over de overeenkomsten tussen u en Amer Sports, registraties van contact en communicatie, informatie en details over de inhoud die u ons verstrekt heeft en andere soortgelijke transactiegegevens. Wij kunnen, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten, uw communicatie met de klantenservice of soortgelijke contactpunten vastleggen.

Locatiegegevens Bij bepaalde diensten kunnen uw locatiegegevens worden gebruikt. Voor het gebruik van locatiegegevens geldt dat u hiervoor per dienst vooraf toestemming moet hebben gegeven.

Gegevens verkregen van derden. Naast de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen, kunnen wij, conform de van toepassing zijnde wetgeving, bepaalde persoonsgegevens verkrijgen van lijstverhuurbureaus en andere openbaar beschikbare bronnen. Hiertoe kunnen persoonsgegevens behoren zoals kredietinformatie en bijgewerkte adresgegevens.

DE DOELEN VAN VERWERKING

Uw persoonsgegevens worden overgedragen en verwerkt in de VS.  Amer Sports verwerkt uw persoonsgegevens voor de doelen beschreven in dit Beleid en/of aanvullende dienstspecifieke privacyinformatie. Onthoud hierbij dat een of meerdere doelen tegelijkertijd van toepassing kunnen zijn.

Levering van producten en diensten. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken om u te voorzien van het product of de dienst die u heeft aangevraagd, uw andere verzoeken te vervullen, uw bestelling te verwerken of anderszins zoals nodig om het contract tussen u en Amer Sports na te leven en uit te voeren. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om zorg te dragen voor de werking en beveiliging van onze producten en diensten, om u te identificeren en om fraude en ander misbruik te voorkomen en vast te stellen.

Ontwikkeling van producten en diensten. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken om onze producten en/of diensten te ontwikkelen. Echter gebruiken wij meestal alleen geaggregeerde en statistische informatie voor de ontwikkeling van onze producten en diensten en geen gegevens waarmee u rechtstreeks geïdentificeerd kunt worden. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken en gebruiken om ons aanbod te personaliseren en u diensten aan te bieden die relevanter zijn voor u, bijvoorbeeld door aanbevelingen te doen en door aangepaste inhoud en advertenties te laten zien. Wij kunnen persoonsgegevens die wij verzameld hebben in verband met uw gebruik van een bepaald product en/of dienst van Amer Sports combineren met andere persoonsgegevens die wij van u hebben, behalve indien die persoonsgegevens voor een ander doeleinde zijn verzameld.

Communicatie met u en marketing. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken om te communiceren met u, bijvoorbeeld door informatie te bieden over onze producten en/of diensten waarvan u gebruikmaakt of om contact met u op te nemen voor klanttevredenheidsonderzoeken. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken voor marketingdoeleinden. Marketingdoeleinden kunnen bestaan uit het gebruik van uw persoonsgegevens voor gepersonaliseerde marketing of onderzoek in overeenstemming met de toepasbare wetgeving; bijvoorbeeld voor het uitvoeren van marktonderzoek en om met u te communiceren over onze producten, diensten of aanbiedingen via elektronische of andersoortige diensten van ons of van derden.

Daarnaast kunnen enkele van onze producten en diensten gebruikt worden om de producten en diensten van andere bedrijven te promoten. Echter geeft Amer Sports zonder uw voorafgaande toestemming uw persoonsgegevens niet vrij aan dergelijke bedrijven voor hun marketingdoeleinden.

Profilering. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken voor profilering met het doel om gerichte directe marketing aan te bieden en onze producten en diensten te verbeteren. Wij kunnen ook geaggregeerde en statistische informatie ontwikkelen op basis van uw persoonsgegevens. Profilering bestaat onder andere uit geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens voor de evaluatie, analyse of voorspelling van uw persoonlijke voorkeuren of interesses om u, bijvoorbeeld, marketingberichten te sturen over producten of diensten die het beste bij u passen.

OVERDRACHTEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens uitsluitend openbaren aan derden zoals hieronder in dit Beleid is bepaald of zoals verplicht door wettelijke vereisten.

Groepsbedrijven van Amer Sports. U erkent en komt overeen dat wij u persoonsgegevens mogen delen binnen de groepsbedrijven van Amer Sports en uw persoonsgegevens kunnen overdragen voor gebruik door andere groepsbedrijven van Amer Sports.

Dienstenaanbieders en andere bevoegde derden. Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan bevoegde derden die persoonsgegevens namens Amer Sports verwerken voor de doeleinden beschreven in dit Beleid, zoals technische, logistieke en andere dienstenaanbieders. Het is deze partijen niet toegestaan uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld en wij verplichten hen te handelen in overeenstemming met de toepasbare wetgeving en dit Beleid en tevens geschikte beveiligingsmaatregelen in te stellen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

We kunnen ook uw persoonsgegevens, waaronder uw hartslaggegevens of andere gezondheidsgerelateerde gegevens, overdragen aan een dienstenaanbieder als u gebruikmaakt van diensten waarbij een derde partij deze gegevens moet verwerken voor het aanbieden van de betreffende dienst of indien u afzonderlijk overeenkomt dat een derde partij uw gegevens mag verwerken in verband met de diensten of producten van Amer Sports.

Internationale transfers. Onze producten en diensten worden mogelijk door middel van hulpbronnen en servers in verschillende landen geleverd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens mogelijk worden overgedragen naar een ander land dan waarin u onze diensten gebruikt, waaronder naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waar het niveau van gegevensbescherming mogelijk niet als adequaat wordt beschouwd door de Europese Commissie. In deze gevallen ondernemen wij stappen om te zorgen dat er een adequate bescherming van uw persoonsgegevens wordt geboden, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. Voor internationale overdrachten van uw persoonsgegevens vertrouwen wij over het algemeen op overeenkomsten die gebaseerd zijn op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. U kunt de modelcontractbepalingen hier vinden. Als u meer wilt weten over de internationale overdracht van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Andere openbaringen. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving om de wettelijke belangen van Amer Sports te verdedigen, bijvoorbeeld in civiele of strafrechtelijke rechtszaken.

Fusies en acquisities. Als wij beslissen om onze bedrijven in bepaalde landen te verkopen, kopen, fuseren of anderszins te reorganiseren, kan dat inhouden dat wij persoonsgegevens openbaren aan mogelijke of daadwerkelijke kopers en hun adviseurs, of dat wij persoonsgegevens ontvangen van verkopers en hun adviseurs voor de doeleinden van de transacties.

GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN

Amer Sports streeft ernaar geen gegevens te verzamelen van of transacties aan te gaan met personen die minderjarig zijn in hun eigen land.  Onze databases kunnen desalniettemin persoonsgegevens van kinderen bevatten omdat het niet altijd mogelijk is om de leeftijd van de gebruiker precies te bepalen. We behouden ons het recht voor om de dienst te blokkeren voor personen die minderjarig zijn of waarvan wij redelijkerwijs vermoeden dat zij minderjarig zijn.

Het beleid van Amer Sports schrijft voor dat minderjarigen verzocht moeten worden geen aankopen te doen of wettelijke handelingen te verrichten met betrekking tot onze producten en diensten zonder de toestemming van een ouder of voogd, tenzij wettelijk anders is bepaald. Als u een minderjarige bent, maar toestemming hebt van uw ouders, dan moet u op verzoek bewijs van deze toestemming kunnen tonen.

KWALITEIT EN BEHOUD VAN GEGEVENS

Wij ondernemen redelijke stappen om de persoonsgegevens die wij beheren juist en up-to-date te houden en om verouderde of anderszins onjuiste of onnodige gegevens te verwijderen.

Bepaalde producten en diensten van Amer Sports kunnen u de mogelijkheid bieden om uw profiel en de gegevens in dit profiel te beheren. Wij moedigen u aan om uw persoonsgegevens van tijd tot tijd te bekijken in uw profiel om er zeker van te zijn dat deze gegevens juist en up-to-date zijn. Onthoud dat voor elektronische diensten waarbij u uw profiel beheert, het uw verantwoordelijkheid is om ons te voorzien van juiste gegevens en om uw verstrekte persoonsgegevens bij te werken in geval van wijzigingen.

Wij bewaren je persoonsgegevens uitsluitend zolang nodig voor het vervullen van de betreffende doeleinden of zolang wettelijk vereist is.

GEGEVENSBEVEILIGING

Amer Sports stelt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in om de risico's die verbonden zijn aan het verstrekken en verwerken van persoonsgegevens te voorkomen en beperken.

Deze beveiligingsmaatregelen omvatten, waar van toepassing, het gebruik van firewalls, veilige serverfaciliteiten, encryptie, het invoeren van geschikte beheersystemen en -processen voor toegangsrechten, zorgvuldige selectie van verwerkers, voldoende training van het personeel van Amer Sports dat betrokken is bij de verwerking, en andere noodzakelijke maatregelen om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen tegen onbevoegd gebruik of openbaren. Indien van toepassing kunnen we ook back-up kopieën maken en andere middelen gebruiken om onopzettelijke schade aan of vernietiging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Indien een bepaald gedeelte van een website van Amer Sports online transacties ondersteunt, zullen wij beveiligingsmaatregelen instellen die voldoen aan de branchenormen, zoals die beschikbaar via een ‘Secure Sockets Layer’ (‘SLL’), om de vertrouwelijkheid en beveiliging van online transacties te beschermen.

GEBRUIK VAN COOKIES EN WEB BEACONS

Als u een website van Amer Sports bezoekt, kan er af en toe informatie op uw computer geplaatst worden die ons toelaat om uw computer te herkennen; dat gebeurt in de vorm van een tekstbestand dat bekend staat als een ‘cookie’. De cookies die wij gebruiken, zijn bedoeld om u voordelen te bieden. Zo hoeft u niet meer frequent uw wachtwoord in te voeren tijdens een sessie of hoeft u de artikelen die u in een winkelwagentje plaatste niet opnieuw in te voeren als u een transactie niet in één bezoek voltooit. Cookies worden ook gebruik voor de analyse van webverkeer en voor profilering.

Sommige websites van Amer Sports kunnen ook andere lokale opslagtechnologieën gebruiken, zoals Local Shared Objects (ook wel bekend als ‘Flash-cookies’) en lokale opslag van HTML5. Deze technologieën zijn vergelijkbaar met de hierboven besproken cookies, want ze worden ook op uw apparaat opgeslagen en kunnen worden gebruikt om bepaalde informatie over uw activiteiten en voorkeuren op te slaan. Deze technologieën maken echter gebruik van andere delen van uw apparaat dan normale cookies. Daarom kunt u het gebruik hiervan mogelijk niet beheren via de standaardhulpmiddelen en -instellingen van uw browser. U kunt voorkomen dat Flash-cookies worden opgeslagen door de instructies van Adobe te volgen: http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Amer Sports kan op sommige websites zogenoemde web beacons (of ‘pixel tags’) gebruiken. Wij gebruiken deze echter niet om individuele gebruikers persoonlijk te identificeren. Web beacons zijn meestal grafische afbeeldingen die op een website worden geplaatst en gebruikt worden om de bezoekers van een website te tellen en/of voor toegang tot bepaalde cookies. Deze informatie wordt gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren. Web beacons verzamelen meestal geen andere informatie dan de informatie die uw browser ons standaard als onderdeel van alle internetcommunicaties doorgeeft. Als u cookies uitschakelt, is de web beacon niet meer in staat om uw specifieke activiteit na te gaan. De web beacon kan echter wel doorgaan met het verzamelen van informatie over bezoeken vanaf uw IP-adres, maar dergelijke informatie is dan niet meer persoonlijk identificeerbaar.

Als u cookies wilt uitschakelen, of een waarschuwing wenst voordat ze worden geplaatst, kunt u dit instellen in uw browserinstellingen. Als u bijvoorbeeld gebruikmaakt van Internet Explorer, kunt u cookies uitschakelen en beheren door deze instructies te volgen. Echter kunnen we mogelijk bepaalde diensten niet leveren of zult u niet alle delen van deze website kunnen bekijken indien u cookies uitschakelt.

Sommige van onze zakelijke partners, van wie inhoud naar of van onze websites is gelinkt, gebruiken mogelijk ook cookies of web beacons. Wij hebben echter geen toegang tot, of controle over deze cookies.

U erkent en gaat akkoord met het opslaan van cookies, andere lokale opslagtechnologieën, beacons en andere informatie op uw apparaten en met de toegang tot deze cookies, andere lokale opslagtechnologieën, beacons en informatie door ons en de bovengenoemde derden.

UW RECHTEN

U heeft het recht om informatie op te vragen en toegang te verzoeken tot de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld. U heeft tevens het recht om te verzoeken dat wij onvolledige, onjuiste, onnodige of verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben aanvullen, corrigeren, anonimiseren of verwijderen. Echter kunnen we geen persoonsgegevens verwijderen die noodzakelijk zijn voor de naleving van bindende juridische plichten of indien de persoonsgegevens volgens toepasbare wetten behouden moet blijven. U heeft het recht om persoonsgegevens die wij van u hebben op te vragen en te ontvangen in een gangbare en door machines leesbare vorm. Indien u uw persoonsgegevens die door ons zijn verzameld als onjuist beschouwt, indien u niet wil dat uw persoonsgegevens verwijderd worden als het verwerken van uw persoonsgegevens onrechtmatig wordt bevonden of de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, of indien u bezwaar maakt tegen het verwerken en het bestaan van geldige gronden voor verwerken nog wordt onderzocht, kunt u een beperking aanvragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden, het versturen van promotiemateriaal, profilering, of voor het uitvoeren van marktonderzoek. Tevens, indien uw persoonsgegevens worden verwerkt naar aanleiding van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming voor deze verwerking op elk moment in te trekken.

Indien u gebruik wilt maken van de bovengenoemde rechten kunt u, indien gepast en in overeenstemming met toepasselijke wetten, deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactpunten die zijn vermeld in de marketingmaterialen of hieronder in dit Beleid. In sommige gevallen, met name als u wil dat wij uw persoonsgegevens verwijderen of niet langer verwerken, kan dit ook betekenen dat wij de diensten niet langer aan u kunnen leveren. Wij raden u aan om de beschikbare beheerhulpmiddelen voor uw profiel te gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden, aangezien deze hulpmiddelen u vaak directe toegang verlenen tot uw persoonsgegevens en u de mogelijkheid bieden deze effectief te beheren.

Opmerking: Amer Sports moet u mogelijk identificeren en vragen om aanvullende informatie om uw bovengenoemde verzoeken uit te voeren. Opmerking 2: toepasselijke wetgeving kan beperkingen en andere bepalingen bevatten die betrekking hebben op uw bovengenoemde rechten.

KLAGEN BIJ DE TOEZICHTHOUDER

Indien u de verwerkingsactiviteiten van Amer Sports van uw persoonsgegevens beschouwd als niet-conform de toepasbare gegevensbeschermingswetten of als u vindt dat Amer Sports niet voldoende zorgdraagt voor de realisatie van uw rechten, dan kunt u een klacht indienen bij het lokale toezichtsorgaan dat verantwoordelijk is voor zaken omtrent gegevensbescherming.

DE VERWERKER VAN UW PERSOONSGEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS

De verantwoordelijke gegevensverwerkers met betrekking tot de toepasselijke gegevensbeschermingswetten zijn:

1) Amer Sports Corporation
Konepajankuja 6
00511 Helsinki
Finland

en

2) de groepsbedrijven van Amer Sports waarvan u de webpagina, toepassing, producten of diensten gebruikt (naam en registratieadres zijn beschikbaar tijdens het aankoop- of registratieproces)

en, indien van toepassing,

3) de groepsbedrijven van Amer Sports die uw persoonsgegevens gebruiken voor directe marketingdoeleinden of soortgelijke doeleinden (naam en registratieadres zijn beschikbaar in de door u ontvangen marketingmaterialen).

U kunt contact opnemen met de bovengenoemde gegevensverwerkers op het volgende adres:

Amer Sports Corporation
c/o Legal
Konepajankuja 6
00510 Helsinki
Finland

WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

Amer Sports kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en bijwerken. Indien de wijzigingen nieuwe doeleinden voor verwerking bevatten, zal Amer Sports u een voorafgaande kennisgeving verstrekken van deze wijzigingen en, indien nodig, om uw toestemming vragen.


Cookies

Wat Zijn Cookies?

Deze site maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies voornamelijk om uw ervaring op onze websites te analyseren en te verbeteren. Ook kunnen we cookies gebruiken voor marketingdoeleinden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw apparaat wanneer u een website bezoekt. We gebruiken de term ‘cookies’ hier voor cookies, Flash-cookies, plug-ins van social media-websites, pixeltags en webbeacons.

De door ons ingestelde cookies zijn zogenaamde ‘interne cookies’. De door anderen ingestelde cookies zijn zogenaamde ‘externe cookies’. Met externe cookies kunnen functies van derden worden aangeboden op of via de website (bv. gepersonaliseerde advertenties en analyses). Meer informatie, evenals ons privacybeleid, vindt u hieronder.

Wat Voor Cookies Gebruiken We?

Er zijn verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden. We gebruiken cookies voornamelijk om uw ervaring op onze websites te verbeteren. Ook kunnen we cookies gebruiken voor marketingdoeleinden.

De volgende informatie kan o.a. worden verzameld door de cookies (dit is verschilt per soort cookie): het apparaattype, de unieke browser-ID, het IP-adres, de unieke cookie-ID, het browsertype, de taal, het land, het besturingssysteem, de systeeminstellingen, informatie over uw interactie met onze site (zoals aankopen, aangegeven voorkeuren en klikgedrag).

We hebben geen invloed op de werking van cookies van derden. De derden in kwestie zijn verantwoordelijk voor deze cookies en voor het verwerken van hun eigen gegevens.

 1. Essentiële Cookies
  Deze cookies zijn essentieel voor uw interactie met de website en het gebruiken van de basisfuncties (zoals de winkelwagen). Deze cookies zijn verplicht, omdat anders de site niet goed werkt.
 2. Prestatiecookies
  Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt anoniem en geaggregeerd verzameld. Ze worden gebruikt om de werking van de site te analyseren en te verbeteren.
 3. Functionele Cookies
  Functionele cookies zorgen ervoor dat de site uw keuzes kan onthouden (bv. uw gebruikersnaam, taal, of regio) en zo een meer persoonlijke ervaring kan bieden. Ze kunnen worden gebruikt om services te bieden waar u om hebt gevraagd, zoals het afspelen van een video.
 4. Advertentiecookies
  Deze cookies zijn vaak afkomstig van derden en worden gebruikt om advertenties te laten zien die voor u relevant zijn. Ook wordt hiermee het aantal keer dat u een bepaalde advertentie ziet, beperkt, en wordt de effectiviteit van de advertentiecampagne gemeten. Ze onthouden het bezoek van uw apparaat aan de website en helpen bij het begrijpen van koopgedrag. Zo kunnen we onze website verbeteren, advertenties aanbieden en interessante aanbiedingen doen. Bovendien kunt u hiermee onze social media-pagina (zoals Facebook, Twitter, Instagram of Pinterest) leuk vinden of aanbevelen en onze producten beoordelen.

  Andere partijen kunnen hun advertentiecookies delen met verschillende websites, en ze kunnen ons en/of anderen in staat stellen om die bezochte websites te herkennen. Met advertentiecookies kunnen we relevante advertenties aanbieden, zowel op onze website als die van derden, op basis van de informatie die we uit deze externe cookies halen. Advertentiecookies en -services van derden die door ons worden gebruikt, zijn o.a. Google Ads, Facebook, Bing Ads, Yahoo! Ads en Instagram Ads.

Hoe Kan Ik Cookies Uitschakelen?

U kunt via uw browserinstellingen bepalen of u bepaalde cookies wilt uitschakelen of wilt voorkomen dat deze worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. In het help-gedeelte van uw browser vindt u meer informatie over het beheren van de cookie-instellingen in de browser. Let op: het blokkeren van cookies kan invloed hebben op de werking van de site.

Als u alleen onze cookies wilt accepteren, en geen cookies van derden, kunt u (afhankelijk van uw browser) de optie ‘Cookies van derden blokkeren’ selecteren in de browserinstellingen.

Cookies uitschakelen in verschillende browsers

Als u wilt voorkomen dat een site cookies op uw apparaat (computer of mobiele telefoon) plaatst, dan kunt u cookies blokkeren via de browserinstellingen:

Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera
Adobe (Flash cookies)
Raadpleeg de supportwebsite van uw browser als u een andere browser gebruikt.

Instructies van Google voor het afmelden voor gerichte marketing

Instructies van Facebook voor advertentie-instellingen

Meer informatie over cookies, gerichte marketing en hoe u zich kunt afmelden:

All About Cookies
AdChoices or Your Online Choices
What Are My Options?